Đêm trắng (II)

Tác giả:

Đêm thở sóng trở mình cát vắng
Thân ngà trăng bãi trắng thương khuya

Thảo luận cho bài: "Đêm trắng (II)"