Đêm xuân đọc sách

Tác giả:

Kim nhân bất kiến cổ thời xuân,
Trù trướng kim xuân đối cổ nhân.

Thế sự kỷ hà kim bất cổ ?
Nhãn tiền mạc nhận huyễn vi chân.
Kỷ đa danh lợi chung triêu vũ,
Vô số anh hùng nhất tụ trần.
Tự tiếu tục câu phao vị đắc,
Nhĩ lai huề quyển thái chuân chuân.

Thảo luận cho bài: "Đêm xuân đọc sách"