Đêm xuông phủ Vĩnh

Tác giả:

Đêm xuông vô số cái xuông xuồng
Xuông rượu, xuông tình, bạn cũng xuông!
Một bức màn con coi ngán nỗi
Một câu đối mảnh nghĩ dơ tuồng!
Một vừng giăng khuất đi mà đứng
Một lá mành treo quấn lại buông
Ngồi hết đêm xuông, xuông chẳng hết!
Chùa ai xa điểm mấy hồi chuông
Nguồn:
1. Tản Đà vận văn – toàn tập, NXB Hương Sơn, Hà Nội, 1945
2. Tản Đà, Khối tình con – quyển thứ nhất, Tản Đà thư cục, in lần thứ hai, 1918

Thảo luận cho bài: "Đêm xuông phủ Vĩnh"