Đến Chiều

Tác giả:

Tôi yêu là bởi tôi yêu
Cầm tay cô hỏi, hỏi nhiều mà chi ?

Khi yêu không đắn đo gì
Phân phô chừ biết nói vì cớ sao.

Huống hồ yêu tự khi nào,
Hôm qua lòng thấy ngọt ngào mới hay.

Gạn gùng nông cạn phơi bày,
Họa chăng có một điều này đơn sơ:

Thuyền tình đã gặp người đưa,
Giong khơi không lẽ đôi giờ rồi thôi

Tin nhau ai nói bằng lời,
Và mai ai biết xa vời bao nhiêu ?

– Một thương là sự đã liều
Thì theo cho đến xế chiều chứ sao !

Thảo luận cho bài: "Đến Chiều"