Đến chơi vườn nhà họ Quan xem cúc

Tác giả:

Kim phong sắt súc khởi vi lương,
Tùng quế u lan các tự hương.
Sơ đạm sổ chi xuất danh cúc,
Phận tương nhất bức tả thu quang.
Ly biên kỹ giả tầm Đào lệnh,
Trì bạn thượng thư vấn Cát cương.
Trường dục dữ quân kết hoa xã,
Bốc cư tiên dĩ tuý vi hương.

 
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Đến chơi vườn nhà họ Quan xem cúc"