Đền Cuông thờ vua Thục

Tác giả:

Nhất khứ Loa thành, vạn thụ hoang,
Trường đồ di miếu hải sơn thương.
Lâm phong khổng tước song song vũ,
Tằng thính quyên thanh bái Thục vương.

Dịch nghĩa

Một phen vua bỏ trống thành Loa mà đi, cây cối Loa Thành đã bị bỏ hoang,
Hai bên vệ đường đi dài thăm thẳm một ngôi miều để lại giữa chốn biển non xanh ngắt.
Bầy chim cuông trước gió, song song đua nhau bay múa,
Ấy là vì đã nghe tiếng quốc kêu, nên bầy cuông mới bay múa như thế để chầu lạy Thục vương.

 

Nguồn: Nét bút thần, Tân Việt xuất bản, Hà Nội, 1944

Thảo luận cho bài: "Đền Cuông thờ vua Thục"