Đến Hà Nội gặp mưa sấm, tiếp tục hành trình, vui mà làm thơ

Tác giả:

Chí Hà Nội trực lôi vũ kế tác đồ gian hỉ thành

Thanh Quyết giang đầu dạ tác giải,
Lị Nhân sơn hiểu mật vân khu.
Châu nhân cửu thán xuân đa thử,
Quy khách hưu thương vũ tải đồ.
Vạn khoảnh thâm điền phương thảo địa,
Thiên thôn thuỷ trúc Võng Xuyên đồ.
Thập niên hồi thủ duy sương mấn,
Tu kiến hương ông lập tị cù.

Dịch nghĩa

Thanh Quyết, đầu sông đêm rời thuyền,
Lị Nhân, sớm núi mây vần vũ.
Người dân than mãi xuân nóng hạn,
Khách về chớ phiền mưa ngập đường.
Vạn khoảnh thâm điền, đất phương thảo,
Nghìn thôn thuỷ trúc, bức Võng Xuyên.
Mười năm nhìn lại chỉ tóc bạc,
Thẹn trông bô lão đứng nhường đường.

 

Bài thơ này được thấy trong bản khắc in Phương Đình Vạn lý tập và bản viết tay Bích viên tảo giám.

Nguồn: “Một thi phẩm viết về Hà Nội của Nguyễn Văn Siêu,” Nguyễn Thị Thanh Chung, Tạp chí Hán Nôm, số 6 (103), 2010

Thảo luận cho bài: "Đến Hà Nội gặp mưa sấm, tiếp tục hành trình, vui mà làm thơ"