Đèn lạnh

Tác giả:

Hàn đăng độc khả thân
(Đái Thúc Luân)

Đèn lạnh năm cùng câu thơ quán nợ
Đường về lòng cửa nhớ
chẳng cài then.

Thảo luận cho bài: "Đèn lạnh"