Đến nhà quan ngự sử họ Đặng gặp Diệp Di Xuân cùng ở lại

Tác giả:

Độc chước nan vi tuý,
Luận tâm khả vong quy.
Thì thanh tráng sĩ tiện,
Quan vãn cố giao hy.
Vũ dạ phùng nam cúc,
Giang thiên ẩn Thiếu Vi.
Thi tài thảng khu sách,
Bì niết trượng sương uy.

 
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Đến nhà quan ngự sử họ Đặng gặp Diệp Di Xuân cùng ở lại"