Đèn thắp

Tác giả:

Không đêm nào từ chia tay điện ngủ
Gác ba về ma cửa gõ tên thu.

Thảo luận cho bài: "Đèn thắp"