Đến

Tác giả:

Nhớ Ngọc Dũng

Mải miết ra đi, đâu tính đến
Đến nơi nào?
Bảy tám mươi năm, rồi cũng đến
Đến rồi sao!

Thảo luận cho bài: "Đến"