Desnos

Tác giả:

Anh chỉ là bóng trong xứ bóng
D.

Cửa đóng vách trắng canh đèn dại
Sao hình anh
mà lại bóng em.
Desnos: Nhà thơ siêu thực Pháp, hy sinh trong cuộc đấu tranh chống phát-xít Đức.

Thảo luận cho bài: "Desnos"