Đi bộ trên bờ biển

Tác giả:

Đông nam hối vạn quốc,
Trường tẩm nhất ngung thiên.
Viễn bích liên không tịnh,
Tằng ba bức địa phiên.
Nhân kinh vân quyển khứ,
Sơn nhạ tuyết giao xuyên.
Khí vị tiêu hồ hải,
Chinh đồ cảm tráng niên.

Dịch nghĩa

Ở phía đông phía nam, muôn nước đều châu lại
Nước thấm dài một góc trời
Xa kia biển xanh lặng lẽ tiếp với trời
Sóng từ đâu dưới đất trồi lên
Người thì hốt hoảng sợ mây cuốn đi
Núi thì ngạo nghễ thách tuyết xoi đi
Làm trai nghênh ngang năm hồ, bốn bể cái khí ấy chưa tiêu
Đi đường cảm thấy mình tuổi trẻ và sức mạnh

Thảo luận cho bài: "Đi bộ trên bờ biển"