Đi đêm đay bóng

Tác giả:

Người chẳng ra người, ma chẳng ma
Nào ai còn biết ở đâu ra?
Đi đêm tưởng đã quen đường lắm
Hỏi lối công danh cũng mập mờ!

Thảo luận cho bài: "Đi đêm đay bóng"