Đĩ Đi Tu

Tác giả:

Lầu xanh thảnh-thoát tiếng chuông truyền,
Tỉnh giấc cao – đường lúc ngửa-nghiêng.
Mượn chiếc thuyền tình qua biển ái,
Đưa con sóng sắc đến rừng thiêng.
Trông gương trí-tuệ lau lòng tục,
Lần chuỗi bồ – đề dứt trải duyên.
Mát – mẻ cửa Không trăng gió sẵn,
Dầu chưa nên Phật cũng nên Tiên

trích Danh Nhân Nước Nhà

Thảo luận cho bài: "Đĩ Đi Tu"