Di động

Tác giả:

Di động tin tìm mê lộ phố
Lòng khác tình tim đổi số lặng thinh

Thảo luận cho bài: "Di động"