Đi thi hội, ra đến cổng làng từ biệt các học trò

Tác giả:

Du du từ cố quốc,
Mạn mạn hướng trường lộ.
Xuất giao thiên vi lương,
Hành sắc đới sơ vũ.
Đệ tử tống ngã hành,
Tương tuỳ bất nhẫn trụ.
Khởi thị nhi nữ tình,
Yểm diện lệ như vũ.
Ức ngã tích niên du,
Dĩ vi phù danh ngộ.
Thử biệt hựu an chi?
Vãng sự không hồi thủ.
Nhập thế hữu văn chương,
Đào danh hà sở mộ?
Đa tạ chư thiếu niên,
Luyến ngã độc an thủ?
Nam cung: Theo chế độ nhà Thanh, việc mở khoa thi Hội thuộc bộ Lễ, mà bộ Lễ cũng gọi là Nam cung.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Đi thi hội, ra đến cổng làng từ biệt các học trò"