Đi Thi Tự Vịnh

Tác giả:

Đi không há lẽ trở về không ?

Cái nợ cầm thư phải trả xong.
Rắp mượn điền viên vui tuế nguyệt
Dở đem thân thế hẹn tang bồng.
Đã mang tiếng ở trong trời đất
Phải có danh gì với núi sông.
Trong cuộc trần ai, ai dễ biết
Rồi ra mới rõ mặt anh hùng.

Thảo luận cho bài: "Đi Thi Tự Vịnh"