Đi thuyền vào Hưng Yên

Tác giả:

Bách lý khinh chu tật,
Đằng Châu phóng viễn phàm.
Đại giang phân vũ trụ,
Hùng trấn khống đông nam.
Sương thất Hoa Dương điếm,
Yên hư Bán Nguyệt đàm.
Phồn hoa phong vật cựu,
Di lão chí kim đàm.

 
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Đi thuyền vào Hưng Yên"