Di tích loài người

Tác giả:

Tháp sắt nào đây? Trụ dẫn đầu
Đẩy lên sức lửa đốt năm châu!
Đằng kia: tháp chữ Kim, từng đã
Vùi lửa tham tàn xuống đáy sâu.
(4/1/1969)

Thảo luận cho bài: "Di tích loài người"