Dị ứng

Tác giả:

Mặt bừng hồng má đồi ban phát ửng
Môi trường tình hay dị ứng môi xinh.

Thảo luận cho bài: "Dị ứng"