Di Xuân có chậu sen bị gió thu làm xơ xác, có thơ gửi tới, nhân đó làm thơ hoạ vần

Tác giả:

Vi hoa đương tác liên,
Hương thanh cán trực tư dung tiên.
Hoàng nê ngũ đẩu thuỷ nhất xích,
Biệt hữu phong trí như động thiên.
Công thành ý toại diểu nhiên khứ,
Bất dữ phàm huỷ tương phan liên.
Thả chước bạch ngọc trản,
Thí ngâm “Thu thuỷ” thiên.
Phong lưu tiêu sái hứa thuỳ khả?
Ngã thị Phù Dung thành chi tản tiên.
Nhân gian vạn sự liêu nhĩ nhĩ,
Hoan hoa miết nhãn chân khinh yên.
Nghiêm phong thê lộ bản sinh ý,
Bất tác quá đương ngô thiên tuyền.

 
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Di Xuân có chậu sen bị gió thu làm xơ xác, có thơ gửi tới, nhân đó làm thơ hoạ vần"