Di Xuân nghe ta đến chơi nhà họ Phạm gửi tặng ba bài tuyệt cú, ta hoạ đáp lại kỳ 1

Tác giả:

Tráng niên hiệp tác nhàn du vị,
Thanh thế kham tu lạn tuý phầu.
Yên ái lưu nhân xuân dục mộ,
Nguyệt minh thân tại Phạm gia lâu.

Dịch nghĩa

Thuở trẻ chưa làm chung cuộc nhàn du,
Đời thanh bình có thể say khướt hay không?
Mây râm mát giữ người, xuân muốn chiều tối,
Trăng sáng thân ở lầu nhà Phạm.

Thảo luận cho bài: "Di Xuân nghe ta đến chơi nhà họ Phạm gửi tặng ba bài tuyệt cú, ta hoạ đáp lại kỳ 1"