Di Xuân nghe ta đến chơi nhà họ Phạm gửi tặng ba bài tuyệt cú, ta hoạ đáp lại kỳ 2

Tác giả:

Khan hoa khan liễu phục khan mai,
Tổng bất phân minh dã khước giai.
Thì dữ khê sơn hàm biến thái,
Vi mang cổn tác hoạ đồ lai.

Dịch nghĩa

Xem hoa, xem liễu, lại xem mai,
Tất cả không rõ là thứ nào đẹp.
Cùng với núi khe từng lúc mà biến vẻ,
Mơ hồ linh động thành tranh vẽ.

Thảo luận cho bài: "Di Xuân nghe ta đến chơi nhà họ Phạm gửi tặng ba bài tuyệt cú, ta hoạ đáp lại kỳ 2"