Di Xuân nghe ta đến chơi nhà họ Phạm gửi tặng ba bài tuyệt cú, ta hoạ đáp lại kỳ 3

Tác giả:

Quá phong bộ lý sinh y lãnh,
Đảo nguyệt khai tôn chiếu ảnh cô.
Thử dạ thử tình chân tạc mộng,
Bất tri quân tại mộng trung du.

Dịch nghĩa

Đi bộ trong gió làm áo sinh lạnh,
Bày cuộc rượu sấp ánh trăng rọi bóng lẻ loi.
Đêm này tình này thật như mộng đêm qua,
Không biết rằng ông còn đi chơi trong mộng.

Thảo luận cho bài: "Di Xuân nghe ta đến chơi nhà họ Phạm gửi tặng ba bài tuyệt cú, ta hoạ đáp lại kỳ 3"