Địa cầu

Tác giả:

Bao triệu năm qua, trái địa cầu
Còn xanh hay đã chín từ lâu?
Hạch tâm tỏa ngát hương Thần Chết
Nhân loại lần vào đáy huyệt sâu!

Thảo luận cho bài: "Địa cầu"