Địa chấn

Tác giả:

Mộng sập đè cao tầng xuân địa chấn
Cứu hộ tình đừng nghễnh ngãng tim kêu.

Thảo luận cho bài: "Địa chấn"