Địa chỉ từ thiện

Tác giả:

9 phố cô đơn tim nồm mộng dột
Lòng Ngâu xin từ thiện chút hửng trời.

Thảo luận cho bài: "Địa chỉ từ thiện"