Địa đầu XXI

Tác giả:

Trắng mặt là tuyết rơi
Trắng lưng là tuyết đổ

Cái trắng địa đầu
nạt nộ
Họ đi triền miên
như tổ tiên
điên
rừng tiền sử
Hai chân sau
chung chiêng đứng thẳng vùng ẩn số
Hai chân trên
nghều ngào phôi chữ
một khai nguyên
Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994

Thảo luận cho bài: "Địa đầu XXI"