Địa lý

Tác giả:

Nước cả thương đầu hỏi thăm con nhớ
Sông Hương hay quê lũ nợ Đáp Cầu.

Thảo luận cho bài: "Địa lý"