Điện và trăng

Tác giả:

Năm ngoái mặt trăng gầm bóng hổ
Năm nay tiếng máy dội vành trăng
Rừng ơi, khép suối cho trăng ngủ
Thủy điện Tà Sa dù sáng rừng
Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Nxb Văn học, 2002 (do Vũ Thị Thường sưu tập và biên soạn)

Thảo luận cho bài: "Điện và trăng"