Ðiệu buồn

Tác giả:

Mưa rơi trên sân.
Mái nhà nghiêng dần…
Ôi buồn trời mưa!

Nhìn trăm sao buồn
Của mưa trên sân…
Ôi lòng buồn chưa!
Ðêm xa xuống gần,

Biết sao nói năng.
Nhớ chi bâng khuâng.
Cửa the gió rình;
Vườn cau nước dâng.

Mưa rơi đều đều
Trên từng ngói kêu,
Trên từng ngói vang…

Trên từng ngói xanh
Lệ rêu muôn hang.

Thảo luận cho bài: "Ðiệu buồn"