Diều cháy lưng trời

Tác giả:

Vận nước dầu sôi trải nấu nung
Nhiệt-tâm càng đỏ nén hương chung
Lá bên Ngô dẫu còn no gió
Gặp lửa TỪ-BI cũng cháy bùng.
(17-10-63)

Thảo luận cho bài: "Diều cháy lưng trời"