Điếu Phan Chu Trinh 弔潘周楨 • Điếu Phan Chu Trinh

Tác giả:

Sương hải vị điền, Tinh vệ hàm thạch;
Chung Kỳ ký một, Bá Nha đoạn huyền.

 
Năm 1926, Phan Chu Trinh mất, tác giả làm bài văn tế khóc người đồng chí, và điếu bằng đôi câu đối này.

Nguồn: Nguyễn Hiến Lê, Đông Kinh nghĩa thục – Chương 14, NXB Văn hoá Thông tin, 2002

Bản dịch của Nguyễn Hiến Lê

Sương hải chưa bồi, Tinh vệ ngậm đá;
Chung Kỳ đã mất, Bá Nha đập đàn.

Thảo luận cho bài: "Điếu Phan Chu Trinh 弔潘周楨 • Điếu Phan Chu Trinh"