Điếu Phan Công Tòng bài 10

Tác giả:

Như còn chẳng gọi thế rằng cô,
Cái chuyện hoa vi trước hoạ đồ.
Sở hỡi trót ghi cừu họ Ngũ,
Hán đâu khỏi trả hận thằng Nô.
Vàng tơ sử Mã giồi đường sứ,
Búa vớt kinh lân lấp dấu hồ.
Ngày khác xa thư về một mối,
Danh thơm ngươi tới cõi hoàng đô.
Nguồn: Nguyễn Đình Chiểu (thân thế và thơ văn), Nguyễn Bá Thế, NXB Tân Việt, Sài Gòn, 1957

Thảo luận cho bài: "Điếu Phan Công Tòng bài 10"