Điếu Phan Văn Trường 弔潘文長 • Câu đối điếu cụ Phan Văn Trường

Tác giả:

Tự tùng phân thủ, lục tải dư tương ức đán tương văn, vọngBa Lê, vọng Tây Cống, chuyển vọng Đông Kinh, thiên hải thương mang, thuỳ lão lệ;

Tổng cá thương tâm, bách niên trung đồng sinh nghi đồng tử, khốc Tây Hồ, khốc Tập Xuyên hựu khốc phu tử, giang sơn tịch mịch, mãn bi phong.
Nguồn: Báo Tiếng dân, ngày 3-5-1933

Bản dịch của Huỳnh Thúc Kháng

Sáu năm cách mặt, nhớ nhau mà ít được gặp nhau, trông Ba Lê, trông Tây Cống, rồi trông ra Đông Kinh luôn, mấy giọt luỵ già, mênh mông trời biển;

Một kiếp thương tâm, sống vậy nên cùng nhau chết vậy, khóc Tây Hồ, khóc Tập Xuyên, nay lại khóc huynh ông nữa, một luồng gió thảm, bát ngát non sông

Thảo luận cho bài: "Điếu Phan Văn Trường 弔潘文長 • Câu đối điếu cụ Phan Văn Trường"