Diều

Tác giả:

Thu về cho gió lùa mây
Nửa đời dại chữ chơi dây đứt diều

Thảo luận cho bài: "Diều"