Do bản quốc phụ nữ phiêu bạt nội địa hữu cảm, thứ Huệ Hiên vận

Tác giả:

Do bản quốc phụ nữ phiêu bạt nội địa hữu cảm, thứ Huệ Hiên vận

Quy tinh nhị nguyệt diệm dương thì
Hà sự thi nhân hữu sở tư
Vị thán thoa quần đa triển chuyển
Phiên hiềm tú cổn khiếm hoài tuy
Hồng phương thoái tận đào vô sắc
Lục nhuyễn chi tàn liễu tự mi
Tuỳ phận nhậm dung tha ổn trú
Bạch đầu ninh sử cánh tương ly

 

Dịch nghĩa

Lá cờ ra về giữa lúc xuân tháng hai tươi đẹp
Cớ sao mà nhà thơ có điều phải suy nghĩ
Thương cho phận quần thoa nhiều nỗi long đong
Lại hiềm vì kẻ áo gấm thiếu phần chăm sóc
Hồng thơm phai lạt hết, đào không màu sắc
Vẻ xanh mịn đã nhăn nheo tàn lụi, liễu tự vẽ mày
Tuỳ theo số phận, hãy cứ để cho họ ở yên
Đầu đã bạc lại khiến phải xa nhau nữa sao

 

Nguyên chú: Phụ nữ nước ta có nhiều người bị trôi dạt ở châu Ninh Minh, họ thấy sứ bộ ta đến, rủ nhau tới chào hỏi tiến đưa.
Nguồn: Thơ Lê Quý Đôn (Tuyển một số bài trong Quế Đường thi tập), Ty Thông tin văn hoá Thái Bình, 1976

Thảo luận cho bài: "Do bản quốc phụ nữ phiêu bạt nội địa hữu cảm, thứ Huệ Hiên vận"