Đô thành hoa lệ

Tác giả:

Trời mất bao giờ có biết đâu!
Người đi sùng bái những ngôi lầu
Văn minh từng phút lên cao mãi,
Nhân phẩm càng chôn mãi xuống sâu.
15-06-1966

Nguồn: Bút nở hoa đàm, NXB Vạn Hạnh, 1967

Thảo luận cho bài: "Đô thành hoa lệ"