Độ Thiên Đức giang

Tác giả:

Phầu nhạn mưu đạo lương
Sinh dân vị y thực
Tân khổ thị tứ nhân
Ngật ngật bất hoàng tức

Dịch nghĩa

Chim mòng chim nhạn mưu tính tìm hạt lúa hạt kê
Mà nhân dân thì vì miếng cơm manh áo
Cay đắng thay người dân nghèo thành thị
Long đong lật đật chả được rỗi rãi nghỉ ngơi
Thiên Đức: tên cũ của sông Đuống ngày nay.

Nguồn: Thơ Lê Quý Đôn (Tuyển một số bài trong Quế Đường thi tập), Ty Thông tin văn hoá Thái Bình, 1976

Thảo luận cho bài: "Độ Thiên Đức giang"