Đoạn đường

Tác giả:

Nắng thu thiết gió cuối phường ly biệt
Biết đoạn đường thời đổi mấy tiết thương.

Thảo luận cho bài: "Đoạn đường"