Đoàn kết

Tác giả:

Mỗi năm mời họp đôi lần

Chiếu trên chiếu dưới cứ lần lần thưa
Con Hồng cháu Lạc buồn chưa
Ba cây chụm lại vẫn thừa … hai cây.

Thảo luận cho bài: "Đoàn kết"