Đoan ngọ

Tác giả:

Cưỡng niêm tôn tửu uỷ phương triêu,
Giang quốc đoan dương chính tịch liêu.
Mạc mạc gia hương lưỡng thân cách,
Thê thê ky hoạn nhất huynh dao.
Cát y vị tứ niên không trưởng,
Hao ngải trùng lai mộng ám tiêu.
Dục điếu Tương luy hà xứ vấn,
Lữ hồn phiêu bạc định thuỳ chiêu.
Đoan dương tức tết đoan ngọ. Xưa Khuất Nguyên gieo mình xuống sông Mịch La tự vẫn, sau cứ đến ngày này người ta làm lễ chiêu hồn ông.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Đoan ngọ"