Đoàn Tính sai người đến thăm, viết nhanh đáp tặng

Tác giả:

Nhất phong tân mính sổ hàng thư,
Điều đệ nhân nhân ký trích cư.
Báo đạo tiên sinh do kiện tại,
Nam song vân nguyệt tiếu đàm dư.
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Đoàn Tính sai người đến thăm, viết nhanh đáp tặng"