Đọc cho Chiêu Hổ hoạ

Tác giả:

Những bấy lâu nay luống nhắn nhe
Nhắn nhe toan những sự gầm ghè
Gầm ghè nhưng vẫn còn chưa dám
Chưa dám cho nên phải rụt rè
(Bản khắc 1921)

Khảo dị:
– Bản Quốc văn tùng ký
Tựa đề: Xuân Hương xướng
Câu 1: Từ bấy lâu nay những nhắn nhe
Câu 2: Nhắn nhe toan những sự gùn ghè
Câu 3: Gùn ghè nhưng vẫn còn chưa dám

– Bản Xuân Hương thi sao
Tựa đề: Xuân Hương hoạ vận (có lẽ ghi nhầm, phải là “xướng vận”)
Câu 1: Nào có xa gì phải nhắn nhe
Câu 2: Nhắn nhe ý lại muốn gùn ghè
Câu 3: Gùn ghè nhưng lại tình không dám
Câu 4: Không dám cho nên phải rụt rè

– Bản Tạp thảo tập
Tựa đề: Xuân Hương hoạ vận (có lẽ ghi nhầm, phải là “xướng vận”)
Câu 1: Đấy có xa đâu phải nhắn nhe
Câu 2: Nhắn nhe ý lại muốn gùn ghè
Câu 3: Gùn ghè nhưng lại tình không dám
Câu 4: Không dám cho nên phải rụt rè

Chiêu hoạ lại:

Hỡi hỡi cô bay tớ bảo nhe
Bảo nhe không được gậy ông ghè
Ông ghè chẳng vỡ ông ghè mãi
Ghè mãi rồi lâu cũng phải rè

(Bản khắc 1922)

Khảo dị:
– Bản Quốc văn tùng ký
Tựa đề: Chiêu Hổ đáp
Câu 4: Ghè mãi lâu lâu cũng phải rè

– Bản Xuân Hương thi sao
Tựa đề: Quan Chiêu Hổ xướng vận (cần chỉnh lý văn bản là “Quan Chiêu Hổ hoạ vận”)
Câu 1: Hỡi hỡi cô Hương lại bảo nhe
Câu 2: Bảo nhe không được ắt ta ghè
Câu 3: Ta ghè không được ta ghè mãi
Câu 4: Ghè mãi lâu lâu cũng phải rè

– Bản Tạp thảo tập
Tựa đề: Quan Chiêu Hổ xướng vận (cần chỉnh lý văn bản là “Quan Chiêu Hổ hoạ vận”)
Câu 1: Hỡi hỡi cô Hương lại bảo nhe
Câu 2: Bảo nhe không được ắt ta ghè
Câu 3: Ta ghè không được ta ghè mãi
Câu 4: Ghè mãi thời lâu cũng phải rè

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, Nxb Văn học, 2008

Thảo luận cho bài: "Đọc cho Chiêu Hổ hoạ"