Độc dịch 讀易 • Đọc Kinh Dịch

Tác giả:

Đông nhật tranh như hạ nhật trường,
Nam phong hoàn hữu bắc phong lương.
Tự vi khả khẩu, si sân phượng,
Bất tận cơ tâm, tước bộ đường.
Hải vũ nhược khai tân thế giới,
Dân phong ưng nhập cổ hồng hoang.
Thanh thần độc khởi quan Chu Dịch,
Tiêu tức doanh hư vị dị tường.

 

Dịch nghĩa

Ngày mùa đông tranh dài bằng ngày mùa hè?
Gió nồm qua rồi lại đến gió bấc lạnh.
Cú gầm ghè phượng hoàng, tự cho là mình có miếng ngon,
Sẻ bắt bọ ngựa, cơ mưu ở đời không lường hết được.
Vũ trụ hình như mở ra một thế giới mới,
Dân phong tựa như trở lại đời hồng hoang.
Sáng sớm dậy, một mình xem kinh Chu Dịch,
Cái lẽ đầy, vơi, suy, thịnh, chưa dễ hiểu được.

Thảo luận cho bài: "Độc dịch 讀易 • Đọc Kinh Dịch"