Đọc Kiều (II)

Tác giả:

Tôi muốn biết cơn nắng cơn mưa năm Nguyễn Viết Kiều
Và lúc ấy Nguyễn yêu ai mà khổ vậy
Văn học sử là tìm hiểu cả màu tóc hoa râm kia đấy
Cho lòng có cớ để thêm yêu.

Thảo luận cho bài: "Đọc Kiều (II)"