Đợi

Tác giả:

Chết vẫn hè cà phê trưa phố vắng
Thứ Năm tình
tuần ly đắng đợi tin
Hương thắp đỏ
nén Dunhill đầu trắng.

Thảo luận cho bài: "Đợi"