Đôi bờ

Tác giả:

Cầu bắc liên thôn
đôi bờ liền một
Việc đôi nhà vẫn đấy
vẫn đây nơi
Nắng giải chiếu lối đường ngôi cỏ mượt
Có ý mời người bên ấy sang chơi

Thảo luận cho bài: "Đôi bờ"