Dời đến trọ chùa Diên Phúc

Tác giả:

Cửu khách tri giai xứ,
U cư tá phạm đài.
Tùng âm xâm hộ thuý,
Liên kháp mãn trì khai.
Ngâm hứng bồ biên toạ,
Miên tàn thạch khánh thôi.
Toàn my nhân mạc nhạ,
Đoan bất thuyết Như Lai.

Chùa Diên Phúc ở thôn Gia lâm, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội. Chùa được xếp hạng di tích lịch sử, nghệ thuật ngày 28/4/1994.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Dời đến trọ chùa Diên Phúc"